İSTANBUL . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                                                                                                              

Dosya No : 2020/………. Esas

Cevap veren
3. ŞAHIS                           :

VEKİLİ                             : Avukat

ALACAKLI                      :

VEKİLİ                             : Avukat

BORÇLU                          :

KONU                               : Haciz yazınıza karşı itirazlarımızın arzıdır.

AÇIKLAMALAR        

Müdürlüğünüzün ……………….E. Sayılı dosyasından gönderilen Haciz yazınız ile yukarıda anılan borçlu/borçluların, Müvekkilimiz …………….. nezdindeki hak ve alacaklarının ………………..-TL.’lik kısmına haciz konulduğu belirtilmektedir.

Müvekkil ………………… kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde Müdürlüğünüz dosyası borçlularının Müvekkil ………………… nezdinde bugün itibarıyla hiçbir hak ve alacağı bulunmadığından haciz talebiniz yerine getirilememiştir. Haciz talebinize süresi içerisinde itiraz ederiz. 01.01.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Üçüncü Şahıs Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın