ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
(Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle)
ANKARA

İFLASINI İSTEYEN

DAVACI                                  :    … Anonim Şirketi adına

                                                       Yönetim Kurulu Başkanı Adı ve Soyadı (TC Kimlik No)

VEKİLİ                                   :    Avukat Adı ve Soyadı

                                                       Adres

DAVALI                                  :    Hasımsız

DAVA KONUSU                   :    Aciz sebebi ile doğrudan doğruya iflâs

AÇIKLAMALAR                 :

Müvekkilim şirket, yapmış ticari faaliyetler neticesinde, işlerinin iyi gitmemesi nedeni ile büyük borçlar altına girmiş ve borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Şirketin bütün aktif ve pasifi ile alacaklıların isim ve adresini gösteren liste ektedir. Şirketin borca batık olması nedeni ile iflâsı talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                            :   Şirket bilançosu, mal beyanı listesi ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER        :   İİK. md. 178 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM              :   Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, müvekkilim şirket aciz içerisinde bulunduğundan iflâsına karar verilmesini, iflâs isteyen vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İflasını İsteyen Borçlu Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın