ANKARA ……… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

DOSYA NO:2020/………Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI :

VEKİLİ : 

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Adli Tıp Kurumu’nun ………………………………tarihli raporuna karşı beyanlarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkemenizde görülmekte olan davada, ……………………………. tarihli belge üzerinde teknik inceleme yapılmak üzere, dosya ………….. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından ………………… tarihinde verilen rapor iddialarımızı ve savunmalarımızı açıkça destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Söz konusu bu rapor ile de haklılığımız açıkça ortaya konmuştur. 

1) Mahkemenizin ………………….. tarihli ara kararı ile, Zimmet Teslim Formu tutanağın içerisinde yer alan ürün listesine sonradan sözcük eklemesi yapılıp yapılmadığı hususunda inceleme yapılması amacıyla dosyayı …… Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na göndermiştir.  

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan ……………………………….. tarihli Teknik Raporu’nda;

” Kurumumuza sunulan inceleme konusu tutanak VSC 5000 cihazı ile görüntülenmiştir. Bu görüntülerden…. Ürün listesi iki farklı kalemle yazılmasına karşın ürünlerin tamamı aynı yazıyla yazılmış olduğu, tutanağa yazılan yazıların farklı kalemlerle de olsa aynı tarihte yazıldığı, tutanağa sonradan ekleme yapılmadığı…..”  şeklinde davacının iddialarını çürütmüştür. 

2) Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, söz konusu tutanaktaki incelemeye tabi olan yazılar hiçbir şekilde müvekkil tarafından yazılmamış olup, davacının bizzat eli ürünüdür. Bu husus Adli Tıp Kurumunun raporunda da tespit edilmiştir. Söz konusu ibareler davacıya teslim ettiğimiz eşyaların karşılığı olarak davacı tarafından imzalanmıştır. Tutanağa sonradan müvekkil tarafından eklenme yapılmadığı da iş bu raporla ispatlanmıştır. Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan iş bu rapor davacının iddia ve savunmalarının tamamen gerçek dışı olduğunu müvekkil şirketin savunmalarının doğruluğunu destekler niteliktedir. Bilirkişi Raporu, davacının iddialarının haksızlığını ve kötü niyetini açıkça ispatlar niteliktedir. Davacı bilerek ve isteyerek sırf müvekkil şirket ile arasında oluşan husumet dolayısıyla bu davayı açmıştır. 

SONUÇ VE İSTEM: Sonuç olarak, davacının haksız davasının reddi ile Adli Tıp Kurumu’nun savunmalarımızı ve haklılığımızı ispatlayan ……………….. tarihli Bilirkişi Raporu ve talebimiz doğrultusunda karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın