T.C.                                                                                               Örnek No: 34

…………………. İflas Dairesi

Dosya No : ……………………

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI

Müflisin adı, soyadı ve  ………………………………………………………………………………………….

yerleşim yerindeki adresi          : ………………………………………………………………………………………..

                                               ………………………………………………………………………………………….

            Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

            Bu sebeple alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren ………… gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adî şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilân olunur.

 (İİK m.218)

……/……/………..

  İflas Müdürü

Mühür ve İmza

* Bu müddet, iflâs dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir.

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın