ANKARA      İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:2020/……….. Esas

DAVACI : 

VEKİLİ : 

 DAVALI : …………………… Kurumu Başkanlığı

KONU : Beyanlarımızın Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-Mahkemenizin …………………….. tarihinde verdiği karar Yargıtay tarafından temyiz incelemesinde bozularak tekrar görülmek üzere mahkemenize gelmiştir. Yargıtay’ın verdiği kararda “…malzemelere ait faturaların dosyaya ibraz edilmediği sadece liste halinde alındığı belirlenen fatura isimleri ve belirtilen miktarın esas alındığı bu durumda yapılan bilirkişi incelemesinin varsayıma dayalı kaldığı açıktır.” İfadesinden açıkça anlaşıldığı üzere dosya Yargıtay aşamasında incelenirken dosyaya ………………….. tarihinde sunduğumuz 4 klasör halindeki fatura asılları Yargıtay incelemesinde fark edilmemiştir. Oysa gerek bilirkişi raporunda gerekse dosyaya sunduğumuz dilekçemizde bu FATURA ASILLARININ MAHKEMENİZDE GÖRÜLEN DAVA DOSYASINA SUNULDUĞU AŞİKARDIR. SÖZ KONUSU FATURA ASILLARI HALA MAHKEMENİZDE 4 KLASÖR HALİNDE BULUNMAKTADIR.

2-Dosyaya sunulan ihale evrakları incelendiğinde ve sözleşmemizde de açıkça geçtiği üzere ……………………………… A.Ş ………………….. İl ……………… müdürlüğüne verilen yemek hizmetinde kullanılan bütün malzeme ve işçilik giderlerinin müvekkilimizce karşılanacağı görülmektedir. İş bu sözleşmeden kaynaklı olarak da bu bedeller müvekkil firma tarafından yapılmış ve faturaları dosyaya ibraz edilmiştir. Müvekkil firma Türkiye’nin birçok yerinde ihaleler almakta ve bu ihaleler sonucu kullanılacak malzemeleri toplu olarak satın almaktadır. İhalesi alınan her firma için ayrı ayrı fatura düzenlemek bu sebeple imkansızdır.

3-Yapılan işin niteliğinden açıkça malzemeli işçilik olduğu açıkça görülmektedir. Bu sebeple söz konusu bedel sadece işçilik giderleri olmayıp malzeme giderleri de bu bedelin içerisindedir. Malzemesi sözleşmede açıkça görüldüğü üzere müvekkil firma tarafından alınmakta olup bu bedellerinde işçilik bedeli olarak hesaplanarak malzemeler düşülmeden tarafımıza verilen eksik işçi bildirimi sebebiyle ……………………. TL prim aslı ve ……………………. TL’lik gecikme cezası yasaya ve usule aykırıdır.

4-Müvekkil firma tarafından kesilen faturaların hiçbiri sırf işçilik faturaları değildir. Sözleşmenin yerine getirildiği ve ……………………………..’a yemek hizmeti verildiği açıktır. Sözleşmeden kaynaklı olarak kesilen faturalarda yemek işinde kullanılan malzemelerde bedel olarak eklenmiştir. Fakat davalı kurum tarafından bu durum göz ardı edilmiş ve bütün bu malzemeli işçilik giderleri sırf işçilik gideri olarak algılanarak tarafımıza haksız ve hukuka aykırı bu ceza kesilmiştir. Davaya konu faturaların malzemeli işçilik faturaları olması sebebiyle malzeme bedelleri düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden işçilik tutarı belirlenmeli ve buna göre işçilik bildirimi hesaplanması gerekmekte iken davalı kurum hatalı olarak tüm bedel üzerinden bu hesaplamayı yapmıştır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca bildirdiğimiz sebeplerle haklı davamızın kabulü ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize bildiririz.

Davacı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın