ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK BÜROSU’NA 

DOSYA NO:2020/….. Hazırlık Soruşturma

ŞÜPHELİ :

VEKİLİ: 

ŞİKAYETÇİ:

                                                                       AÇIKLAMALAR 

I-Şikayetçi ………………..’den müvekkilimizi ………… ile ticari ilişki içerisindedir. Müvekkilimizden almış olduğu çeşitli malların karşılığında dört adet çek vermiştir. Ancak çekler bankaya ibraz edildiğinde karşılığı olmadığı anlaşıldığından çeklerin arkası yazdırılmıştır. Daha sonra şikayetçi borçluyla yapılan görüşmelerde şikayetçi, karşılıksız çekleri iade talep edip yerine yeni çekler vereceğini beyan ederek içinde şikayete konu edilen ………………….. tarihli ………………….TL bedelli çeki borcuna istinaden müvekkilimize ……………….. tarihinde vermiş olup çekler ile ilgili olarak çek alınma tutanağı müvekkil şüpheli ile şikayetçi arasında ……………….. tarihinde düzenlenmiştir. Çek, müvekkilimizin yetkilisi olduğu şirket kayıtlarına işlenmiştir.

2-Müvekkil olayla ilgili ifadesini ikamet adresinin bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olup müştekiyle aralarında ticari ilişkinin olduğunu gösterir, yevmiye defterinin ilgili sayfalarını ve mal alış verişini gösteren fatura ve sevk irsaliyelerini, şikayetçinin talebi doğrultusunda iade edilen karşılıksız çeklere ait fotokopileri ve daha önceki alışverişlere ait olarak verilen çekleri ibraz etmiştir.

3-Yukarıda belirtildiği ve müvekkilin de savcılığa beyanıyla birlikte vermiş olduğu eklerle beraber yine tarafımızca ibraz edilen cari hesap ekstrelerinden de anlaşılacağı üzere şikayetçiyle müvekkil arasında ticari ilişki mevcut olup aralarında yapılan alışveriş neticesi iş bu şikayete konu olan çekler müştekinin kendi rızası ile kendisi tarafından müvekkilin sahibi olduğu şirkete verilmiştir. Dolayısıyla ortada şikayetçinin iddia ettiği gibi bir suç yoktur ve müvekkil üzerine yüklenilmeye çalışılan bu suçu işlememiştir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan sebepler neticesinde müvekkilin üzerine atılı suçu işlememiş olması sebebiyle müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Sanık Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın