ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2020/…………….Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN (DAVALI) : 

VEKİLİ :

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulması ve konuya ilişkin başka bilirkişiden rapor alınması istemidir.

AÇIKLAMALAR

1- Bilirkişi raporunda, anlaşılmaz bir şekilde dosyadaki mevcut bilgiler olduğundan farklı gösterilerek değerlendirmede bulunulmuştur.

Şöyle ki; 5…-000 00 00 numaralı telefonun görüşmeye kapatıldığı tarih ……………………..  ve telefon sözleşmesinin fesh edildiği tarih olarak kabul edilen iptal tarihi …………………… olmasına rağmen, bilirkişi raporunda iptal tarihi ile telefonun konuşmaya kapatıldığı tarih ………………………. olarak gösterilmiştir.

2- Ayrıca, abonenin 3. kişiyle kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile telefonlarını devretmesi ve abonenin telefon borçlarına ilişkin 3. kişiden taahhütname almasının, davacının müvekkil şirkete karşı açmış olduğu davada iddiasını güçlendirdiği yönündeki değerlendirmenin de hukuki açıdan anlaşılır tarafı yoktur. Zira Borçlar Hukuku kurallarınca bu tür sözleşmeler sadece iki taraf arasında geçerli olup 3. kişi açısından bağlayıcı değildir. 

3- Davacıya ait telefonları davacının noterden sözleşme yaparak farklı birinin kullanımına bırakması davacının yükümlülüğünü asla ortadan kaldırmaz. Zira bu devir sözleşmesinin müvekkil şirket açısından geçerli olabilmesi için telefonları devir alan kişinin abone merkezlerimize bizzat başvuruda bulunması ve devir eden ve devir alanın aynı anda abone merkezimizde olması gerekmektedir. Aksi taktirde müvekkil şirket ile sözleşme yapan davacının sorumluluğu devam eder ve davacı ile telefonları devir ettiğini belirttiği 3. şahıs arasında imzalanan taahhütname taraflar arasındaki iç ilişkiye ilişkindir.

4- Davacının kendi aralarında sözleşme yaparak 3.kişiye devrettiği dava konusu 5.. 000 00 00 numaralı telefon, ………………………… tarihinde davacının başvurusu üzerine konuşmaya kapatılmıştır. Söz konusu GSM aboneliği için davacının telefonun kapatılmasına ilişkin yaptığı ……………………… tarihli başvuru, davacı tarafından kapatma başvurusu yapılırken davacıya nüfus cüzdanı sureti eklenmesi gerektiği açıklanmasına rağmen, davacı tarafından nüfus cüzdanı örneği eklenmediği için işleme konulmamıştır. Davacının ………………………….. tarihinde telefonun kapatılmasına ilişkin başvurusunda, bu durum davacı dilekçesi arkasına derkenar olarak belirtilerek, telefon konuşmaya kapatılmıştır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; bilirkişi raporuna itirazımızın kabulü ile başka bir bilirkişiden rapor alınarak, davanın reddine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Davalı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın