ANKARA …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

DOSYA NO: 2020/………..Esas

(Beyan Sunan)

DAVALI:

VEKİLİ: 

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil davalı aleyhine açılan huzurdaki davada, davacı talepleri haksız, mesnetsiz ve çıkar sağlamaya yöneliktir. Bilirkişi raporu savunmalarımızın haklılığını açıkça ortaya koymaktadır.

1- Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere; davacı davalı müvekkile toplam ………………….TL ödeme yaptığını ve bu ödemelere karşılık gelen malların kendisine verilmediğini ve paranın iade de edilmediğini iddia etmiştir.

2- Dosya içeriğindeki dilekçe ve beyanlarımızda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere; Davacı ile davalı müvekkil arasında iadesi istenen bedel karşılığında herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Davacı, banka dekontlarından da açıkça görüleceği üzere, 3. Şahıs ………………. ile olan anlaşması ve irtibatı dolayısı ile 3.şahsın borcu karşılığında dava konusu bedeli müvekkil şirket hesabına aktarmıştır. Banka Havale dekontunun açıklama kısmında da bu durum açıkça görülmektedir. Davacının ödemenin mal beklentisi ile yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.

3- Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, Davacının ödemeleri 3. Şahıs ve onun alt aracılarının ödemelerinde yapıldığı gibi, müvekkil şirketin defter kayıtlarında bulunan 3. Şahısın cari hesabına işlenmiştir. Bilirkişi, davalı müvekkil tarafından sunulan faturaları inceleyerek dava dışı 3. Şahıs ………………’nun satışlarda otomobilleri davalı müvekkilden satın aldığını ifade etmiştir. Bilirkişi; dosyadaki deliller çerçevesinde davacının 3.Şahıs adına ödeme yaptığı dekontu da baz alarak ve davacının açıklamaları ile ödeme yapmış olması karşısında ödemenin 3.şahıs hesabına yapıldığını esasen ticari ilişkinin 3.Şahıs üzerinden gerçekleştiğini, davacının bildirdiği ödemelerin ayrı bir borç alacak doğurucu işlem olarak değerlendirilmesinin mevcut deliller çerçevesinde mümkün görülmediğini belirtmiştir.

4- Rapordaki tespit ve değerlendirmeler savunmalarımızın haklılığını ve doğruluğunu ortaya koymaktadır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ve daha önce açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporu ve dosya içeriğindeki deliller çerçevesinde;

1- Davacının haksız davasının ve tüm taleplerinin reddi ile;

2- İcra takibinin iptaline,

3- Davacının kötüniyetli ve hasız icra takibi nedeniyle %20’den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine,

4- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz  ederiz.01/01/2020

Davalı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın