ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2020/………. Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ : 

 DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

1- Bilirkişi raporunda, kamulaştırılan alanın ne oranda hissesinin müvekkil şirketimize ait olduğunun bilinmediği belirtilmiştir.

Dosyada mevcut …………… tarihli sözleşme ve bedelin ödendiğini gösteren banka dekontundan anlaşılacağı üzere kamulaştırılan alanın tamamı müvekkil şirkete aittir

2- Bilirkişi raporunda, kamulaştırma bedelinin …………………. tarihinde tebliğ edildiği belirtilmiş ise de, 1…………………tarihli kamulaştırma bedeline ilişkin davalı yazısı şirketimize …………….. tarihinde tebliğ edilmiş ve ………………… tarihinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile dava açılmıştır.

3- Arsa bedeli olarak hesaplanan m2 bedeli rayiç değerlere göre oldukça düşük olup, şirketimiz tespitlerine göre ortaklık payı düşüldükten sonra arsa m2 bedeli ……………………..TL. olmasına rağmen, bilirkişi raporunda arsanın metrekaresi bu rakamın neredeyse yarısı kadar altında ……………………..TL üzerinden tespit edilmiştir.  Ancak %15 düzenleme ortaklık payı düşüldüğünde …………………….TL olmakta olup, arsanın gerçek değerinden çok daha düşüktür.

4- Binalar için, şirketimizce yaptırılan değerleme de ……………………..TL değer tespit edilmiştir. Davalı tarafından yapılar için ………………………….TL kıymet takdiri yapılmış olup, bilirkişi tarafından davalı tarafından yapılan kıymet takdiri esas alınmıştır. Esas alınan kıymet takdiri değeri binanın gerçek değerinin çok çok altında hesaplanmıştır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi saygılarımızla sunarız..

Davacı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın