ANKARA……….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2020/………. Esas

(CEVAP VEREN)

DAVALILAR :

VEKİLİ : 

 DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi tarafından verilen ……………. tarihli rapora karşı itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

Sayın Bilirkişi tarafından düzenlenen …………………… tarihinde duruşmada tebliğ aldığımız bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

1-Müvekkil firma Türkiye genelinde büyük çaplı işler yapan binlerce işçi çalıştıran bir firmadır. Firmalarla imzaladığı süreli yemek işleri ile firmalara yemek hizmeti sunmaktadır. Müvekkil şirket işçilerle ilişkilerinde sorun yaşamama adına gerekli tüm işlemleri yasa çerçevesinde yapmaya çalışmaktadır. Dava dosyasında ısrarla belirttiğimiz üzere davacı tarafın istifasını bizzat sunduğu davacı tarafa ait iş yeri şahsi dosyası kapsamına bakıldığında açıkça görülecektir. Sayın Bilirkişi raporu oluştururken bu hususları göz ardı etmiştir.

2-Davacının ihbar ve kıdem gibi tazminatlara hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin haksız bir biçimde feshedilmesi gerekir. Oysa davacı bizzat kendi imzasıyla iş sözleşmesini sona erdirmiştir. Davacı tanıklarının beyanlarında bu durumun aksini söylemeleri hayatın doğal akışına aykırıdır. Zira davacı taraf tanıklarının beyanları görgüye dayalı değildir. Duyum üzerine yapılan tanıklıkların dava esası hakkında karar verilirken hükme esas teşkil edemez. Bilirkişinin raporu oluştururken bu konuyu da göz önüne alması gerekmektedir.

3-Dosyaya ibraz ettiğimiz bordrolar kontrol edildiğinde davacı tarafın fazla mesai, yakacak, hafta tatili, genel tatil gibi ücretleri aldığı görülmektedir. Bu belgelere rağmen sayın bilirkişi dosya hakkında raporu düzenlerken bu durumu da irdelenmemiştir.

4-Davacı taraf ……………. tarihinden …………….. tarihinde kadar Müvekkil …………… A.Ş’de çalışmış ve bu tarihten sonra diğer müvekkil ……………………….. A.Ş de işe başlamıştır. İşe giriş tarihinden çok kısa bir süre sonra iş yerinden ayrılmak üzere istifa dilekçesini bilerek ve isteyerek imzalamıştır. Müvekkil firma davacı şahısla çalışmak istemese idi …………………… tarihinde yani istifa dilekçesini vermeden 15 gün önce işe giriş yapmazdı. Sırf bu durum bile davacı yan iddialarının asılsız ve hayatın doğal akışına aykırı olduğunu göstermektedir. Bu hususta bilirkişi raporunda irdelenmeden rapor oluşturulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebepler neticesinde; bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Dava dosyasının taleplerimiz doğrultusunda dosyaya sunduğumuz itirazlar yönünden yeniden rapor alınmak üzere dosyanın konusunda uzman bir bilirkişiye tevdiine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davalılar Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın