ANKARA … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2020/…………Esas

( Beyanda Bulunan)

DAVALI : 

VEKİLİ : 

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımız ve dosya kapsamına ilişkin beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1- Davacı, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız feshedildiği iddiası ile, kıdem, ihbar tazminatı ve fazla mesai , yıllık izin, hafta tatili ücretleri ve 23 günlük ücret alacağı talep etmiştir. Cevap dilekçemizde de izah olunduğu üzere davacının iddiaları ve talepleri haksız ve dayanaksız olup, tümden reddi gerekmektedir.

2- Davacı, gece vardiyasına alkollü olarak gelmiştir. Davacının içinde bulunduğu durum, iş yeri disiplin kurallarına ve İş Yasası’na uygun olmadığından, davacı alkollü vaziyette iş başı yapamayacağından kendisine evine gitmesi söylenmiştir. Davacı ise, aldığı fazla alkolün etkisi ile etrafa küfürlü sözler sarf etmiş, huzursuzluk çıkarmıştır. Davacının iş akdi, İş.K M.25/II, (d) bendi uyarınca; İş Kanunu 84. maddeye aykırı tutum sergilemesi sebebiyle haklı nedenle, derhal ve tazminatsız olarak feshedilmiştir. Davalı müvekkil İş Kanunu’nun kendine tanıdığı yetkiyi kullanmanın ötesinde bir şey yapmamıştır. Bu nedenle, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep etmeye yasal olarak hakkı bulunmamaktadır.

3- Davacının fazla mesai iddiası da kabul edilemez; bilirkişi raporunda da isabetli olarak “bordro dışında fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücreti alacağım yoktur şerhi ile her bir bordroyu ihtirazi kayıt dermeyan etmeksizin imzaladığı anlaşıldığından hesaplama yapılmamıştır” ifadesine yer verilmiştir. Aynı gerekçe ile hafta tatili ücretine hak kazanamadığı tespiti yapılmış ancak sayın mahkemece aksi kanaatte olunması ihtimaline binaen hesaplama yapılmıştır.Davacının fazla mesai ve hafta tatili ücreti iddialarının dayanaksız ve haksız olduğu açıkça görülmektedir.

4- Davacının yıllık izin ve ücret alacağı talepleri de hukuka aykırı olup, reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının haksız, dayanaksız, hukuka aykırı taleplerinin ve davasının reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini saygı ile vekil sıfatıyla talep ederiz.

Davalı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın