ANKARA …… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2020/…………..Esas

DAVALI: 

VEKİLİ: 

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: ……………………….. tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımızdır.

BEYANLARIMIZ

1- Sayın Bilirkişi vermiş olduğu raporda iddialar ve karşı savunmalarımızı da cevaplayacak şekilde değerlendirerek görüşlerini bildirmiştir. Bilirkişiliğe yakışır özenle savunmalarımıza cevap vermiş olmakla beraber bazı konularda aynı görüşte olmadığımızı ve bu haliyle rapora dayanarak verilecek kararın yasa ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağını belirtir, bu nedenle rapordaki belirtilen eksikliklerin beyanlarımız gibi değerlendirilmesini ya da yeniden dosyanın beyanlarımız doğrultusunda bilirkişiye gönderilmesini talep ederiz.

2- Bilirkişi raporu savunmamız doğrultusunda değerlendirildiğinde; Bilirkişiler açıkça “Taşınmazın üzerinde bulunduğu yapıda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmediği taşınmazın halen arsa vasfında olduğu görülmüştür.” diyerek öncelikle durumu tespit etmişlerdir. Arsa vasfında görülen bu binada kat mülkiyeti ve kar irtifakı da tesis edilmemiştir. Dolayısıyla davacıların böyle bir talep hakları zaten bulunmamaktadır. Ki ayrıca binaya ait projede hukuka uygun değildir.

3- Bilirkişilerin raporda tespit ettiği üzere yapılan değişiklikten ötürü ana yapıda statik bir değişme olmamıştır. ve bilirkişi raporunda aynen geçtiği üzere “Tastikli projesinde mimari görünüşü de değiştirmemektedir.” Diyerek haklılığımızı ortaya koymuştur. Müvekkilin işyerinde yapılan değişiklik binanın statiğini ve görünüşünü bozacak türden bir değişiklik olmayıp bunun raporda tecavüz olarak nitelendirilmesi hukuka aykırıdır. Yapılan bu değişiklikler işyerinde kiracı olan müvekkilimin ticarete devamı için zorunlu nitelikle olup, davacı taraflar içinde herhangi bir tehlike içerecek veya binanın değerini düşürecek nitelikte değildir. Yapılan bu değişiklikle binanın görüntüsü de bozulmamıştır. Kısaca davacı tarafların eski hale iadeden herhangi bir menfaatleri olmayacağı gibi kiracı olan müvekkilimin ticari hayatını ciddi sıkıntıya sokacaktır.

4- Davacılar davayı KAT MALİKLERİNİN KARARI OLMAKSIZIN Mimari projeye aykırı bir kapı yapılmasından ötürü açmıştır. Oysa ortada KAT MÜLKİYETİ OLMADIĞINDAN KAT MALİKLERİNİN KARARINA GEREK YOKTUR. Binanın statiğine zarar vermeyecek ve görüntüsünü değiştirmeyecek nitelikteki değişiklikler için karar alınmasına gerek yoktur.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle; Mahkemece atanan Bilirkişi tarafından verilen raporda aleyhimizdeki sonuçlarını kabul etmiyor, tespit edilen hususlar doğrultusunda davanın kabulüne, yeterli inceleme yapılmadığı kanaati hasıl olursa durumun tespiti için dosyanın ek rapor için bilirkişiye tevdiine ve davanın reddine karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. Saygılarımızla. 01/01/2020

Davacı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın