Bilirkişi Raporuna İtiraz İcra Hukuk Mahkemesi

ANKARA …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2020/……..Esas DAVALI :  VEKİLİ :   DAVACI :  VEKİLİ :  KONU : …………………….tarihli ara karar gereğince ……………………… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız ve davanın esasına ilişkin beyanlarımızdır. BEYANLARIMIZ  1- Sayın bilirkişi raporunda ………………….ye ait olan ………………… A.Ş ve …………….. Ltd. Şti. arasında bir organik bağ kurarak muvazaa olduğunu tespit etmiştir. […]

Read More

Borca İtiraz – Takibin Durdurulması ve Mal Beyanı Yerine

     ANKARA ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO :2020/…………….. Esas İTİRAZ EDEN BORÇLU GÖRÜNEN: VEKİLİ:  ALACAKLI GÖRÜNEN: VEKİLİ: KONU: Borca itiraz ve takibin durdurulması talebidir. AÇIKLAMALAR 1- …………….tarihinde tebellüğ ettiğimiz ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz. 2- Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden şirkete ödeme emrinde talep edildiği gibi ……………………..TL. Borcu bulunmamaktadır. Borca açıkça itiraz ediyoruz. Takibin durdurulmasına karar […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı Ayrıntılı Beyan

ANKARA …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2020/………. Esas BEYANDA BULUNAN DAVALI :  VEKİLİ :  DAVACI :  VEKİLİ :  KONU : ………………..2020 tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyan ve itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR 1- Sayın Bilirkişi tarafından mahkemenize sunulan tarafımızca tebellüğ edilen bilirkişi raporunu ve varılan sonuçları, eksik olgulardan yola çıkılarak yapılan tespitleri içerdiği ve dolayısıyla haksız ve […]

Read More

Birinci Haciz İhbarnamesi Örnek No:20

           T.C.                                                                                                             Örnek No: 20 ………………  İcra Dairesi Dosya No : ……………….. BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ 1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi                                    :                      2-Alacaklının ve varsa vekilinin         : adı, soyadı ve adresi 3-Borçlunun ve varsa vekilinin                adı, soyadı ve adresi                                                 :                                                                                                                   4-Haczin neye ilişkin olduğu                   […]

Read More

Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlânı Örnek No34

 T.C.                                                                                               Örnek No: 34 …………………. İflas Dairesi Dosya No : …………………… BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI Müflisin adı, soyadı ve  …………………………………………………………………………………………. yerleşim yerindeki adresi          : ………………………………………………………………………………………..                                                ………………………………………………………………………………………….             Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.             Bu sebeple alacaklıların bu ilân […]

Read More

Adres Araştırma Dilekçesi – Kooperatif Üyesi

    T.C ANKARA           .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:2020/………. ESAS                             S.S ……………………………………… KOOPERATİFİ                                                              (ADRESİ)          Borçlusu olduğunuz Ankara    .İcra Müdürlüğü 2020/……. esas sayılı dosyasından yapılan takip işlemleri için Üyelerinizin isimleri ve tebligata yarar adreslerinin dosyamıza bildirilmesi gerekmektedir. Gereğinin yapılarak bilgilerin dosyamıza gönderilmesi arz ve rica olunur.01/01/2020 İSTANBUL     .İCRA MÜDÜRÜ Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve […]

Read More

Adres Araştırma Dilekçesi – BDDK Müzekkeresi

   TC ANKARA       .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2020/……. ESAS  B.D.D.K.    BAŞKANLIĞINA İlgi      : 2020/……. ESAS Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu ……. Bankası ………. Şubesi Müşterisi …………………….’in  kimlik ve adres bilgilerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi rica olunur.01/01/2020 ……………. Hesap No:…………………                   İCRA MÜDÜRÜ Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi […]

Read More

Adres Araştırma Dilekçesi – SGK

  T.C. ANKARA     .İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2020/…. ESAS SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE                        Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu hakkında yapılan takipte, kayıtlarınızın tetkiki ile borçlunun kayıtlarınızda mevcut tüm adres ve telefon numaraları ile, kimlik bilgilerinin, emekli maaşı alıp almadığının, emekli değilse halen çalıştığı işyerinin ünvan ve adresinin çıkartılarak Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.01/01/2020 […]

Read More

Adres Araştırma Dilekçesi – Banka

                   TC ANKARA        . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2020/……….. E. ………………. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu  olan  müşteriniz   tebligata yarar adres bilgilerinin,ortaklarına ait kimlik ve ikametgah bilgilerinin ve nezdinizdeki mevduat durumuna ilişkin dökümlerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi rica olunur.01/01/2020  İCRA MÜDÜRÜ Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın

Read More

Adres Araştırma Dilekçesi – Vergi Dairesi

     TC ANKARA        .İcra Müdürlüğü Dosya No: 2020/…….Esas  ……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALACAKLI                          : VEKİLİ                                 :                                        BORÇLU                              : KONU                                   :……………………………… vergi nolu mükellefiniz dosyamız borçlusu şahsa ait tebligata yarar adreslerinin tespiti hakkında. Yukarıda tarafları yazılı müdürlüğümüz […]

Read More